България 2014

На 15-ти и 16-ти октомври се проведе българската национална конференция за представяне на резултатите по проект „Заедно срещу насилието“, реализиран с подкрепата на програма ДАФНЕ III на Европейската Комисия. Водеща организация в проекта е „СПСПД ФИЦЕ-България“, а партньори са австрийската организация „Асоциация на терапевтичните общности“ и испанката фондация „Резилис“. Двете партньорски организации са доставчици на услуги за деца.
Конференцията беше открита с поздравителен адрес към участниците от името на госпожа Спаска Петрова, зам. министър на Министерство на труда и социалната политика и лично приветствие от госпожа Ева Жечева, председател на Държавна агенция за закрила на детето. Значимостта на темата бе подчертана и в двете изказвания, както и необходимостта от спешни мерки за подобряване и професионализиране на помощта на децата, настанени в СПИ и ВУИ.

DSC02446

След представяне на проекта, експертът-изследване – г-жа Магдалина Джамджиева направи презентация на българския национален доклад на тема „Повторни прояви на насилие от деца“. Най-важните изводи от изследването бяха свързани с това, че факторите, които довеждат до извършване на повторно насилие от деца в България, се дължат на липса на положителни модели на поведение в семействата на децата, отсъствие на навременна професионална намеса преди извършване на насилието (липса на услуги по превенция) и недостатъчните знания и умения на персонала в съществуващите институции (СПИ и ВУИ) да работи с конкретното проблемно поведение на детето.

DSC02460

Ръководителят на проекта и експерт-препоръки – г-жа Дашенка Кралева представи доклад на тема „Международен опит, свързан със законодателството, факторите и услугите за деца, извършители на насилие в Австрия и Испания“. Основен извод, който се наложи след проведената дискусия с участниците във връзка с представянето на резултатите от изследването в трите страни бе, че в Австрия и Испания услугите, насочени към деца, извършители на повторно насилие са разнообразни и развити, но е необходимо да бъдат отделени повече средства, човешки ресурси и внимание върху спецификата на случаите и координацията на институциите, работещи по темата. Австрия, България и Испания имат общи предизвикателства при подобряване ефикасността на услугите и програмите за работа с деца:

– Работа със семейства, особено, когато за децата е наложително да бъдат преместени от семейната си среда.
– Включване на всички членове на семейството и идентифициране на значимите възрастни, когато е наложително извеждане от семейната среда.
– Осигуряване на значими финансови ресурси за развитието на различни превантивни подкрепящи програми.
– Преодоляване на дефицита от професионалисти, специално обучени за работа с деца, извършители на насилие. Такива професионалисти могат да бъдат социални работници, обучители, възпитатели и др.
– Спряване с претовареност и умора на професионалистите.
– Координация и сътрудничество между различните институции, които имат отношение по работата с деца, извършители на насилие.
– Правилно изграждане на връзки межди професионалистите и младежите.
– Представяне на работа по случай като процес на поставяне на ясни цели и индикатори за измерване на тяхното достигане.
– Осигуряване на участие на деца и младеци в планирането и взимането на решения по въпроси, които касаят пряко техния живот.
– Развиване на различни модели на резидентна грижа, за да се подсигури промяна на поведението на децата.
– Преодоляване на прекъсването на процеса на работа с младежа, поради навършване на 18-годишна възраст.
– Преодоляване на липсата на професионално подготвени приемни родители, които имат готовност и желание за работа през фиксиран период от време с младежи, извършващи насилие.

В следобедната част на първия ден г-жа Кръстанова от фондация “Асоциация Анимус“, г-н Апостолов от фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и г-жа Великова от фондация „Джендър образование, изследвания и технологии“ представиха опита на своите организации по темата. Участниците в конференцията имаха възможност да се запознаят с изложените материали на различни щандове на НПО.

DSC02489

Вторият ден на конференцията продължи с представяне от страна на г-жа Звездица Ковачева, координатор по проект „Нови перспективи“, финансиран от Уницеф-България, на основни правни проблеми на уредбата на настаняване на деца в СПИ и ВУИ в България. Последва задълбочена дискусия с участниците и разясняване на различни системни проблеми в социалната и образователната сфери, по отношение на работата с деца, лишени от родителска грижа и деца в конфликт със закона.

DSC02481

Конференцията продължи с представяне на основни акценти и идеи за промени в съдебната практика от страна на председателя на „Съюза на съдиите в България“ – г-жа Таня Маринова. Тя използва три примерни случаи, които демонстрираха основни проблеми при вземане на решение по случаи на деца в конфликт със закона: липса на информация за историята на детето, неизяснена семейна ситуация и роли в семейството на ниво ОЗД, прибързани и ненадеждни решения за прилагане на най-тежката мярка по Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Г-жа Маринова подчерта важността на вземането на решението за живота на едно дете от съда и отговорността, която съдията поема спрямо детето и неговото семейство.
Конференцията продължи с представяне на препоръките по проект „Заедно срещу насилието“ от страна на г-жа Дашенка Кралева, които бяха структурирани в пет групи стандарти (общо 19) и препоръки за тяхното изпълнение, разработени от международния екип на основата на главните находки от изследването в трите страни.
След презентациите участниците се обединиха около становище, относно законодателството, факторите и услугите за деца, извършители на насилие, което е публикувано в интернет страницата на сдружението и в интернет страницата на проекта. В заключение беше представен филм за работата на сдружение „ИСДП“ по други проекти по темата за младежко насилие.

Презентациите от самата конференция можете да свалите по-долу:

Презентация на международен доклад

Представяне на национален доклад за България

Презентация за препоръки

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *