Изследвания

Основната изследователска цел на проекта е да се разбере насилственото поведение на младежите на възраст между 14-18 години, които извършват актове на насилие и, които са настанени в резидентни услуги в България, Австрия и Испания, с акцент на Каталуния. Ще бъдат анализирани съществуващите програми за превенция на насилие и интервенция за предотвратяване на насилственото поведение на младежи, с цел да се очертаят ефективните начини за справяне на повторно насилие от младежи.

Изследването планира да обхване добри практики, нови насоки и подходи, които да бъдат използвани в програми и услуги за социална интервенция, както и в стратегиите за превенция на поведението на повтарящо се насилие.

За да достигне своята изследователска цел, проучването ще изучава социалния контекст, ситуациите и механизмите, които създават феномена, рисковите и предпазващи фактори за младежко насилие. Ще бъде  проучен и начинът, по който държавата възприема и реагира на този феномен, както с приложимо право, така и с мерки за неговото намаляване.

Можете да свалите изследванията на английски език в pdf файл.

RESEARCHES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *